获取SDK源码

把IDO_SSD20X/开发板/IDO-SBC2D07/source/下的所有文件下载下来,并拷贝到Linux系统(ubuntu)下:

接着把所有文件的压缩包都进行解压:

# tar -xvf boot.tar.bz2
# tar -xvf gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz
# tar -xvf kernel.tar.bz2
# tar -xvf project.tar.bz2
# tar -xvf sdk.tar.bz2

把所有文件设置权限属性,可避免不必要的问题:

# sudo chown industio:industio -R ./*
文档更新时间: 2021-04-29 14:33   作者:Aeeditor